Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“) a uživateli platformy PassMachine, která slouží pro vytváření, generování, editaci a obsluhu digitálních karet (dále jen „platforma“). Digitální kartou pro iOS se rozumí formát .pkpass, což je zazipovaný formát textů a obrázků určený pro mobilní aplikaci Apple Wallet, alternativně i pro aplikaci Portmonka v prostředí Android. Digitální kartou pro Android se rozumí online karta ukládaná do aplikace Peněženka Google, kterou lze následně využívat i napříč službami Google. Provozovatel negarantuje 100 % funkčnost těchto peněženek zajišťovaných třetími stranami, byť vyvíjí úsilí o co nejlepší kompatibilitu.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel objednává užití platformy obvykle elektronicky vyplněním údajů v registračním formuláři a odesláním těchto údajů provozovateli kliknutím na příslušné tlačítko, popřípadě též písemnou objednávkou (dopisem, e-mailovou korespondencí).
 2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné užití platformy, a to zejména: obchodní firmu uživatele či jeho jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo a DIČ, je-li uživateli přiděleno, e-mailovou adresu a údaje o platební kartě. Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen v elektronickém formuláři vždy vyplnit políčka označená jako povinná, a provést výběr tarifu dle aktuální nabídky provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které nebudou odpovídat tomuto odstavci.
 3. K uzavření smlouvy o užití platformy (dále jen „Smlouva“) dojde potvrzením objednávky, učiněné uživatelem, provozovatelem v uživatelském rozhraní, tedy potvrzením o aktivaci uživatelského účtu. Písemně učiněné objednávky provozovatel potvrdí ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí apod.). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky provozovatelem, považuje se za uzavření smlouvy zpřístupnění platformy uživateli.
 4. Po potvrzení objednávky bude uživateli zpřístupněna platforma na zkušební období 14 dnů. V průběhu tohoto období je uživatel oprávněn zrušit svůj uživatelský účet, zrušit uživatelem vybraný tarif, nebo z účtu odebrat údaje o jím zadané platební kartě. Pokud tak uživatel učiní, bude Smlouva po uplynutí 14 dnů ukončena. V opačném případě dojde k automatickému stržení měsíční platby na následující období a uživateli bude nadále umožněn přístup k platformě.
 5. Pokud je provozovatel zpracovatelem grafického návrhu podoby digitálních karet, je uživatel oprávněn užít grafický návrh pouze pro digitální karty generované v rámci platformy. K užití grafického návrhu k jiným účelům je uživatel oprávněn pouze na základě uzavření licenční smlouvy s provozovatelem; užití k jiným účelům se nepovažuje užití náhledu digitální karty v reklamě či jiných marketingových materiálech uživatele.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo dohodnout s uživatelem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky. Uživatel je povinen o těchto individuálních podmínkách zachovávat mlčenlivost.

III. TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
 3. Výpověď může být uživatelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele, případně v rámci rozhraní platformy k tomu určeným nástrojem. Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět doručením výpovědi na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu uživatele, nebo oznámením v rámci rozhraní platformy. Uživatel i provozovatel však mohou tuto Smlouvu vypovědět jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně.
 4. Není-li stanoveno jinak, při výpovědi uživatele začne běžet výpovědní doba doručením výpovědi a skončí posledním dnem aktuálně předplaceného a uhrazeného smluvního období. V případě výpovědi ze strany provozovatele je výpovědní doba dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi.
 5. V případě ukončení poskytování služby platformy je provozovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc od odeslání výpovědi uživateli.
 6. Za výpověď ze strany uživatele a ukončení Smlouvy se považuje taktéž to, pokud uživatel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu užití platformy na další období; v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3 denní lhůty.
 7. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

IV. VYUŽITÍ PLATFORMY

 1. Provozovatel umožní uživateli využití platformy prostřednictvím dálkového přístupu na server provozovatele v režimu 24/7. Servisní přestávky a výpadky platformy nepřesáhnou 1 % času měsíčně. Provozovatel poskytne za účelem využití platformy uživateli přístupové údaje, které je uživatel povinen zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou. Užití platformy je uživateli poskytováno jako služba a provozovatel tak uživateli neposkytuje žádnou licenci k platformě. Uživatel může platformu využívat pouze pro své nabídky, její využití pro nabídky třetích osob podléhá předchozímu písemnému souhlasu provozovatele. Uživatel se zavazuje užívat platformu v souladu s právními předpisy a nevyužívat ji přímo či nepřímo k porušování aplikovatelných právních předpisů. Uživatel se dále zavazuje nešířit v rámci platformy obsah, který by byl v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, zejména nezákonné nenávistné projevy, teroristický obsah, nezákonný diskriminační obsah, pornografii, prodej nevyhovujících nebo padělaných výrobků či výrobků porušujících právní předpisy na ochranu spotřebitele, obsah porušující autorské právo apod.
 2. V případě, že uživatel bude při využití platformy užívat prvky zpracovávající osobní údaje klientů uživatele, je uživatel plně odpovědný za soulad takového zpracování získaných údajů s právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679, směrnicí (EU) 2002/58 a zákonem 127/2005 Sb. a je správcem takových údajů. Provozovatel nezískává pro uživatele žádné souhlasy se zpracováním osobních údajů, takové souhlasy, bude-li jich podle rozhodných právních předpisů třeba, si zajišťuje na své náklady a nebezpečí uživatel. Při využití platformy provozovatel vystupuje jako tzv. zpracovatel osobních údajů klientů pro uživatele. Zpracovatelská smlouva je specifikována v čl. VI. těchto VOP. Platforma může umožňovat zasílání obchodních sdělení jednotlivým klientům uživatele formou tzv. push notifikací. V takovém případě je uživatel plně odpovědný za soulad zasílaných oznámení s dotčenými právními předpisy a to zejména zákonem č. 480/2004 Sb. a zajištění toho, že bude požadovat zasílání notifikací pouze takovým svým klientům, u nichž to bude možné podle výše uvedeného zákona, zejména tedy kteří neodvolali možnost zasílání takových notifikací. Uživatel bere na vědomí, že porušení těchto pravidel může vedle následků stanovených právními předpisy vést k blokaci účtu ze strany provozovatelů systémů, v jejichž rámci je aplikace šířena.
 3. V případě, kdy dochází při využití platformy k předání osobních údajů klientů uživatele provozovateli do aplikace Portmonka či jiným poskytovatelům obdobných aplikací, jsou takové osoby, pokud se týká zpracování osobních údajů v rámci těchto aplikací, samostatnými správci dotčených osobních údajů.

 4. Provozovatel zaručuje uživateli dostupnost platformy po dobu trvání smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem. Po ukončení smluvního vztahu mezi uživatelem a provozovatelem, nebude uživateli umožněno využití platformy, a tedy správa digitálních karet vytvořených uživatelem v rámci platformy.
 5. Uživatel je plně odpovědný za služby poskytované svým klientům prostřednictvím platformy. Uživatel se zavazuje uvádět na zadní stranu karty reference na platformu v přiměřené formě stanovené Provozovatelem.
 6. Pro ukládání digitálních karet do Apple Peněženky a využití funkcí této aplikace (aktualizace, notifikace, polohová oznámení apod.) je nutné získat bezpečnostní/ověřující Apple certifikát s označením PASS TYPE ID. Uživatel se zavazuje takový certifikát provozovateli na své náklady a nebezpečí zajistit a udržovat (obnovovat) jej a poskytnout jej v dostatečném předstihu před koncem původního certifikátu provozovateli. Uživatel plně odpovídá za funkčnost a vlastnosti takového certifikátu.

V případě, že provozovatel poskytne na základě zvláštního ujednání s uživatelem uživateli podporu při založení jeho účtu Apple Developer Program pro generování certifikátu či poskytne uživateli za tímto účelem vlastní certifikát PASS TYPE ID z účtu Apple Developer Program zajištěného provozovatelem, uživatel souhlasí s tím, že provozovatel nijak neodpovídá za funkčnost a vlastnosti takového certifikátu a může jeho poskytování uživateli kdykoliv ukončit. Uživatel se zavazuje certifikát poskytnutý mu provozovatelem užívat pouze v rámci plnění uzavřené smlouvy s poskytovatelem.

V. CENA DÍLA, JEJÍ SPLATNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

 1. Výše ceny za využití platformy je určena ceníkem provozovatele přístupným na adrese www.passmachine.eu. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit, a to vyvěšením nového ceníku na stránkách www.passmachine.eu . Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou. Pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se změna ceny užije od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po oznámení změny ceníku na shora uvedené adrese. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.
 3. Úplata bude zpravidla hrazena prostřednictvím platby platební kartou, nebude-li ve Smlouvě sjednáno výslovně jinak.
 4. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky uživatel vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období 1 měsíc, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na začátku aktuálního období. Informace o tom, jaké údaje týkající se platební karty bude provozovatel uchovávat, je uvedena v poučení o zpracování osobních údajů.
 5. Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání služby platformy, pokud není ve Smlouvě výslovně sjednán jiný způsob úhrady (+420 724 737 963).
 6. Ke sjednané úplatě bude poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí služby platformy.
 7. Po stržení úplaty z bankovní karty či účtu uživatele bude v rozhraní platformy vygenerován daňový doklad.

VI. OCHRANA DAT, OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 1. Informace, které poskytne uživatel provozovateli v souvislosti se smlouvou o užití platformy, používá provozovatel pouze k plnění této smlouvy a plnění svých zákonných povinností a bude o nich jinak zachovávat mlčenlivost. Poskytovatel je oprávněn používat tyto údaje také pro zlepšování své služby a její další vývoj a přípravu a zveřejňování agregovaných údajů o fungování služby. Informace, které poskytne provozovatel uživateli v souvislosti se smlouvou o užití platformy, bude uživatel používat pouze pro plnění této smlouvy a bude o nich jinak zachovávat mlčenlivost. Pokud některá ze stran využije subdodavatele, uloží mu stejná omezení, která zavazují tuto stranu.
 2. Provozovatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči uživateli využít třetí osobu. Provozovatel je oprávněn předat informace o jednotlivých obchodních případech a o uživateli třetím osobám v případech stanovených či umožněných právními předpisy, v případech zvláště sjednaných, při postoupení pohledávky či jiném nakládání s ní, svým právním, účetním, daňovým a obdobným poradcům, osobám tvořícím s provozovatelem koncern a dále osobě poskytující provozovateli pojištění rizika nezaplacení pohledávek.
 3. Poučení o zpracování osobních údajů uživatele jakožto smluvního partnera ze strany provozovatele je k dispozici na www.mafra.cz/pouceni. Poučení o zpracování osobních údajů v rámci aplikace MojePortmonka (pro případ, kdy budete na tuto aplikaci odkazovat), je k dispozici zde: https://mojeportmonka.cz/.
 4. Smlouva o zpracování osobních údajů (platí pouze pro případ, kdy digitální karty budou obsahovat osobní údaje): Provozovatel bude v rámci platformy zpracovávat pro uživatele osobní údaje jeho zákazníků za účelem fungování platformy, tedy generování digitálních karet, zasílání obchodních sdělení uživatelům v rámci platformy a zajištění bezpečnosti dané platformy, vč. přiměřeného logování prováděných úkonů. Smlouva o zpracování se nevztahuje na zpracování prováděné provozovatelem systémů Apple a Android, za něž odpovídají tito provozovatelé.

V rámci platformy jsou obvykle zpracovávány tyto osobní údaje: ID karty, využitý typ karty, ID zařízení, specifikace uživatele, uvedená data či platnost karty, případně také jméno a příjmení držitele. Dále jsou zpracovávány v běžném rozsahu logy jednotlivých úkonů.

Platforma PassMachine aktuálně (rozsah funkčnosti se může měnit) umožňuje oslovit koncové držitele digitálních karet formou push notifikací (pouze v rámci systému iOS) i na základě polohy (GPS). Aktuálně všechny typy digitálních karet podporují tuto funkci. Na každém z těchto tří typů lze nastavit až 10 různých lokalit, které u koncového uživatele vyvolají předem specifikovanou zprávu, pokud se držitel karty vyskytne v nastavené lokalitě. Do systému PassMachine nejsou v této souvislosti ukládány žádné údaje o poloze koncového uživatele.

Zpracování zpracovatelem probíhá v EU.

Provozovatel bude osobní údaje nad rámec funkčnosti platformy zpracovávat pouze na základě doložených pokynů uživatele, pokud mu toto zpracování již neukládají aplikovatelné právní předpisy. Provozovatel bude zajišťovat ochranu zpracovávaných osobních údajů v na trhu obvyklém rozsahu.

Provozovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na straně provozovatele zavázaly k mlčenlivosti.

Provozovatel se zavazuje bezodkladně po doručení výzvy uživatele být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, při splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III nařízení (EU) 2016/679.

Provozovatel je oprávněn zapojit do zpracování dalšího zpracovatele bez povinnosti žádat o předchozí povolení uživatele, musí ho však zavázat k ochraně osobních údajů ve stejném rozsahu, jako je sjednán v těchto VOP. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá uživatel za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně provozovatel. Provozovatel využívá jako zpracovatele společnost EPOFIS IT s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 03711455 a případně běžné externí spolupracovníky - programátory. Provozovatel bude uživatele vhodným způsobem informovat o zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne mu příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

Provozovatel umožní uživateli v přiměřeném rozsahu a ne častěji než 1x ročně provádění auditů a inspekcí. Takové kontroly může provádět buď uživatel nebo jím pověřená osoba s odbornými znalostmi v oblasti zpracování osobních údajů, nikoliv však přímý konkurent provozovatele. Osoby provádějící takové kontroly musí být zavázány k časově neomezenému zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech v případech jiných, než nezbytně nutných pro splnění účelu kontroly. Provozovatel je oprávněn požadovat za součinnost při kontrole úhradu účelně vynaložených nákladů v částce 500 kč bez DPH/člověkohodina.

Zpracovávané údaje budou vymazány podle pokynů uživatele, nejpozději do 1 měsíce po skončení spolupráce smluvních stran.

Provozovatel se zavazuje plnit i jiné povinnosti zpracovatele podle nařízení (EU) 2016/679. Provozovatel neposkytuje s ohledem na omezení mobilních systémů koncovým uživatelům poučení o zpracování osobních údajů. Toto poučení zajistí uživatel. Provozovatel je oprávněn omezit přístup do administračního rozhraní pouze na IP adresy z některých zemí.

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti uživatele či pokud by uživatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) provozovatelem, je provozovatel podle své volby:
  a) oprávněn odstoupit od smlouvy,
  b) přerušit poskytování plnění anebo
  c) vázat poskytnutí dalších plnění (včetně plnění již objednaného) na platbu předem. Provozovatel není povinen přerušení poskytování plnění podle písm. b) uživateli oznámit.
 2. Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) a vztahy z nich vyplývající se budou řídit českým právem a to zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
 3. Uživatel se zavazuje na své náklady a nebezpečí řádně a v zákonem stanovených lhůtách splnit povinnosti týkající se uzavírané smlouvy stanovené zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel je v případě marného uplynutí lhůty stanovené pro zaslání takové smlouvy správci registru k uveřejnění, oprávněn od smlouvy odstoupit. Provozovatel má však zároveň právo zajistit uveřejnění smlouvy samostatně, pokud uživatel neuveřejní smlouvu do 15 dnů ode dne jejího uzavření, nebo má-li k tomu jiný rozumný důvod. Provozovatel může požadovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené porušením smluvní povinnosti uživatele uveřejnit smlouvu řádně a včas. Pro odstranění pochybností je sjednáno, že toto ustanovení je oddělitelné od ostatního obsahu a případná neúčinnost nebo neplatnost smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění nezpůsobuje neúčinnost nebo neplatnost tohoto ustanovení. V případě, že tento zákon umožňuje vyloučit ze zveřejnění některé části smlouvy či informace, uživatel takové části smlouvy či informace ze zveřejnění vyloučí.

  Uživatel se zavazuje přistupovat k obsahu této smlouvy jako ke svému obchodnímu tajemství. Uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. nezbavuje smluvní strany povinnosti mlčenlivosti ohledně jejího obsahu. Stejné platí pro jiné zákony upravující zveřejňování informací, zejména zákon č. 247/1995 Sb. a další volební zákony.

 4. Pokud by u uživatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost provozovatele za daňové povinnosti uživatele, je uživatel povinen o takových skutečnostech provozovatele bezodkladně písemně informovat.
 5. Odstoupení od smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem má vždy účinky ex nunc.
 6. Provozovatel upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že jednotliví zaměstnanci provozovatele jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Aniž je tím dotčeno ustanovení předchozí věty, následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení provozovatele vždy pouze jeho statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci, která bude výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu:
  a) smlouvy o smlouvě budoucí,
  b) nakládání s ochrannými známkami, doménami a jinými předměty průmyslového vlastnictví,
  c) uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií,
  d) nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí,
  e) jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak provozovatele, tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.),
  f) uzavření zástavní smlouvy,
  g) veřejná nabídka,
  h) ujednání o závdavku,
  i) jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku,
  j) postoupení pohledávky,
  k) převzetí dluhu,
  l) přistoupení k dluhu,
  m) převzetí majetku,
  n) postoupení smlouvy,
  o) jakékoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách,
  p) dohoda o narovnání,
  q) vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.).
 7. Smlouva, při jejímž uzavírání zastupoval provozovatele člen (členové) statutárního orgánu, může být měněna pouze právním jednáním, při němž budou provozovatele zastupovat opět členové statutárního orgánu nebo osoby k takovému jednání výslovně pověřené individuálním písemným pověřením.

 8. Sjednává se prodloužení subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky. To neplatí pro pohledávky na náhradu škody.
 9. Jakékoliv reklamní nabídky provozovatele formou reklamy a informace uvedené v jeho cenících a nebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.
 10. Veškeré nabídky učiněné provozovatelem mohou být odvolány i ve lhůtě určené pro jejich přijetí.
 11. Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
 12. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
 13. Smluvní strany výslovně ujednávají, že provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy uživatel bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči provozovateli.
 14. Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a dlužník nesplní některou splátku, ujednaly smluvní strany, že věřitel má právo na vyrovnání celé pohledávky a toto právo může uplatnit i po splatnosti nejblíže příští splátky.
 15. Uživatel bere na vědomí, že smluvní vztah s provozovatelem ho neopravňuje k označování jeho výrobků a služeb nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu provozovatele nebo jiným obdobným způsobem.
 16. Provozovatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku vůči uživateli proti pohledávkám uživatele za provozovatelem a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv a bez ohledu na měnu nebo právní vztah, z nějž vznikly.
 17. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou či na jednorázové plnění, není možné ji ukončit jinak, než dohodou či ze zákonných důvodů. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji kterákoliv ze stran ukončit výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 18. Smluvní strany tímto v souladu s § 89a občanského soudního řádu resp. nařízením (EU) č. 1215/2012 sjednávají pro veškeré spory mezi nimi plynoucí z této smlouvy příslušnost českých soudů a to místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5 jako soudu prvního stupně. V případě, že soudem prvního stupně bude krajský soud, sjednávají smluvní strany pro veškeré spory mezi nimi místní příslušnost Městského soudu v Praze.

VIII. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Provozovatel může tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně ceníků v přiměřeném rozsahu změnit. Změna bude oznámena uživateli podle volby provozovatele buď odesláním příslušné informace a úplného znění změny podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu uživateli či oznámením v rozhraní platformy. Takováto změna vstupuje mezi provozovatelem a uživatelem v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí zpravidla jeden měsíc; nejméně však činí tato lhůta 25 dní ode dne oznámení změny. V případě, že uživatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn vypovědět příslušnou smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, kdy uživatel uplatní toto své právo na výpověď, není takové předčasné ukončení smlouvy považováno za porušení smlouvy ze strany uživatele. V případě, kdy uživatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP či ceníků, s níž nebude spojeno právo uživatele na výpověď smlouvy 7 za předpokladu, že touto změnou bude uživatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. Provozovatel si vyhrazuje právo při zavedení nových produktů stanovit pro ně odchylné všeobecné obchodní podmínky, technické podmínky anebo ceníky. Stejná pravidla platí pro změny příslušných technických podmínek.

IX. PLATNOST

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2024.